NOWATORSKI PROGRAM LOGOPEDYCZNY

Wymaganie: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Tytuł: “Stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy poprzez zabawę”

Cele działania:

Cele główne:
 • stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka
 • kształtowanie poprawnej wymowy
 • wyrabianie u dziecka właściwej motywacji do prawidłowej wymowy jak również nawiązanie właściwego kontaktu logopedy z dzieckiem
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka
Cele szczegółowe:
 • kształtowanie świadomej analizy głoskowej i wyrazowej
 • kształtowanie świadomej kontroli słuchowej własnych wypowiedzi przez dziecko
 • kształtowanie właściwych nawyków artykulacyjnych
 • wyrabianie prawidłowego toru oddechowego
 • usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych (język, wargi, podniebienie, żuchwa)
 • usprawnianie słuchu fonematycznego
 • wywołanie zaburzonych głosek, następnie prawidłowa wymowa głosek w izolacji, w sylabach oraz wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos)
 • utrwalanie poprawnej wymowy głosek w parach wyrazów, w zdaniach, wierszach, mowie spontanicznej
 • różnicowanie nieprawidłowo i prawidłowo brzmiących głosek
 • utrwalanie wymowy głosek w opozycji
 • wzbogacanie słownika biernego i czynnego przez opowiadania, rozmowy
 • zwiększenie wiedzy rodziców odnośnie trudności dziecka oraz zwiększenie ich zaangażowania w przebiegu terapii

Krótki opis działania:
Nowatorstwo opiera się na programie własnym Stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy poprzez zabawę” opracowanym przez logopedę, skierowanym do dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich mających problemy z prawidłową artykulacją głosek, czy też z brakiem mowy. Diagnoza logopedyczna powstaje w oparciu o informacje otrzymane podczas wywiadu z rodzicem i wychowawcą grupy, a także dzięki analizie przeprowadzonego badania logopedycznego. Badanie to obejmuje orientacyjne badanie słuchu fizjologicznego i słuchu fonematycznego, następnie sprawdzana jest budowa i sprawność narządów artykulacyjnych, prawidłowe połykanie oraz badanie realizacji głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazu. Dla dzieci niepełnosprawnch i opiniowanych powstaje Indywidualny Plan Logopedyczny oparty dodatkowo na zaleceniach i wskazówkach zamieszczonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Każdą terapię rozpoczynają wykonywane ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy, w tym ćwiczenia oddechowe – mające na celu wyrabianie oddechu dla mowy, ćwiczenia emisyjne związane z wydłużeniem fazy wdechu i wydechu połączone z treścią wypowiedzi, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne - ćwiczenie języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy. Ćwiczenia emisyjno - głosowe mające na celu wyrabianie właściwej tonacji, modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosu; ćwiczenia słuchowa - istotna jest nie tylko ostrość słuchu fizjologicznego, ale też zdolność różnicowania dźwięków, analizy i syntezy w korze mózgowej, czyli tak zwany słuch fonematyczny; masaże (masaż logopedyczny wewnętrzny i zewnętrzny, masażyki dziecięce typu idzie rak, kominiarz, sroczka); ćwiczenia strony leksykalnej mowy mające na celu powiększanie zasobu słownika biernego i czynnego, rozwijanie rozumienia według kategorii, nauka rozumienia prostych i coraz bardziej złożonych poleceń, nazywanie według kategorii, wymawianie prostych słów sygnalizujących własne potrzeby; ćwiczenia w wymawianiu i rozpoznawaniu graficznej postaci głosek, sylab wyrazów; ćwiczenia komunikacyje w zakresie tworzenia form dialogowych i monologowych, w tym opisu i opowiadania; nazywanie relacji przestrzennych oraz wskazywanie kolejności następujących po sobie zdarzeń; podtrzymywanie spontanicznej aktywności słownej; ćwiczenia abstrakcyjnego myślenia; określanie cech abstrakcyjnych przedmiotów: rozróżnianie i nazywanie kolorów i cech przedmiotów; rozwijanie pamięci i uwagi; określanie przedmiotów, które zniknęły z pola widzenia; ćwiczenia autoorientacji, rozpoznawanie przedmiotów z najbliższego otoczenia, doskonalenie orientacji w njbliższym otoczeniu.

Efekty:

Planowane efekty programu:
 • dziecko chętnie bierze udział w proponowanych zabawach i ćwiczeniach
 • dziecko potrafi koncentrować swą uwagę na ćwiczeniach i zabawach
 • dziecko potrafi samodzielnie lub z pomocą rodzica wykonać ćwiczenia
 • dziecko oddycha w sposób prawidłowy
 • dziecko potrafi spionizować język i posiada sprawny aparat artykulacyjny
 • dziecko osiąga sukces terapeutyczny w postaci poprawy stanu wymowy
 • dziecko posiada właściwy zasób słownictwa, rozwiniętą mowę spontaniczną i narracyją
 • dziecko osiąga sukcesy dydaktyczne na miarę swoich możliwości rodzice są świadomi wad wymowy swoich dzieci, a także dzięki wskazówkom i materiałom otrzymanym od logopedy, angażują się w postępy w terapii poprzez pracę z dzieckiem w domu

Rady i przestrogi:
Bardzo ważna dla skuteczności działań nowatorskich jest jest ścisła współpraca pomiędzy logopedą a rodzicem, przejawiającą się w popularyzowaniu wiedzy z zakresu profilaktyki logopedycznej. Będą odbywały się indywidualne konsultacje z rodzicami, podczas których rodzice będą mogli dowiedzieć się w jaki sposób w warunkach domowych kontynuować terapię stymulując rozwój mowy swojego dziecka. Dodatkowo bardzo ważna jest współpraca logopedy z nauczycielami, jak i psychologiem i pedagogiem specjalnym, stale monitorując postępy terapii, zwłaszcza dzieci potrzebujących wielospecjalistycznej pomocy. Podczas realizacji niezmiernie istotna jest twórcza, kreatywna postawa logopedy, zwłaszcza w stosowaniu różnorodnych metod, technik i nowatorskich rozwiązań.

Sposoby upowszechniania:
Informacje o działaniach nowatorskich Stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy poprzez zabawę” są zamieszczane na stronie internetowej przedszkola, dzięki czemu informacje docierają nie tylko do rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola ale i do większej grupy odbiorców szukających wskazówek do pracy z dziećmi z różnymi wadami mowy. Ponadto informacje dotyczące programu  zamieszczone są na gazetce ściennej “Kącik logopedczny”, przez co rodzice mają stały i nieograniczony dostęp do informacji.

Copyright by http://ico.edu.pl/tom Wszystkie prawa zastrzeżone. Opracowanie: gukraw10.