NOWATORSTWO PEDAGOGICZNE „BAWMY SIĘ RAZEM”

WYMAGANIE: Dzieci są aktywne.

TYTUŁ: Nowatorstwo pedagogiczne „Bawmy się razem”.

CEL DZIAŁANIA:

 • Wprowadzenie dziecka autystycznego do grupy rówieśniczej;

 • Nawiązanie więzi emocjonalnej z rówieśnikami i nauczycielami;

 • Wyzwolenie aktywności;

 • Wykształcenie motywacji do współdziałania;

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:

Nowatorstwo opiera się na programie własnym „Bawmy się razem” opracowanym przez pedagoga specjalnego we współpracy z innymi specjalistami. Jest to program adaptacyjno-integrujący dla dzieci autystycznych i ich rówieśników. Podstawowym celem programu jest stworzenie dzieciom autystycznym możliwości nawiązania pozytywnych relacji z rówieśnikami i nauczycielami, a także wyzwalanie chęci do działania. W programie wykorzystano następujące metody: elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Programy Aktywności – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja M. i Ch. Knillów, elementy Pedagogiki zabawy KLANZA, Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, Metodę malowania palcami, elementy Metody Integracji Sensorycznej.

Nowatorstwo „Bawmy się razem” składa się z dwóch etapów:

I etap polega na stworzeniu przyjaznego środowiska dziecku (m.in. oznaczenie miejsca w szatni, szafki w sali, wieszaka na ręcznik, zapoznanie z obrazkowym rozkładem dnia) oraz stopniowym wprowadzaniu dziecka autystycznego do grupy rówieśniczej (1-2 godz. dziennie). Ten etap zawiera 6 scenariuszy zajęć obejmujących głównie zabawy ruchowe przy muzyce, ruchowo-naśladowcze oraz integrujące. W tym etapie na początku rodzic uczestniczy wspólnie z dzieckiem autystycznym w zajęciach, współdziała z nim. Stopniowo kontrolę przyjmuje nauczyciel wspomagający.

II etap polega na wyzwalaniu aktywności dziecka autystycznego przez współdziałanie z rówieśnikami podczas zajęć muzyczno – ruchowych i plastycznych. Ten etap zawiera 10 scenariuszy zajęć. Przebiega bez udziału rodziców. Nauczyciel wspomagający wspiera dziecko autystyczne w miarę potrzeb.

EFEKTY:

Przewidywane efekty w wyniku realizowanego nowatorstwa pedagogicznego „Bawmy się razem” to przede wszystkim lepsza integracja dzieci autystycznych w grupie, oraz aktywne współdziałanie z rówieśnikami podczas zabaw i zajęć.

Udział rodziców w zajęciach pozwala na pogłębianie relacji społeczno-emocjonalnych na linii rodzic-dziecko i rodzic-nauczyciel. Dzięki temu rodzice chętnie angażują się w działalność przedszkola.

Realizacja treści nowatorstwa pedagogicznego „Bawmy się razem” wpływa na osiągnięcie przez dzieci następujących umiejętności:

Dzieci autystyczne:

 • czują się bezpiecznie w grupie, mają zaufanie do nauczycieli i dzieci,

 • nawiązują kontakt wzrokowy z nauczycielem i dziećmi,

 • uczestniczą we wspólnych zabawach, współdziałają z rodzicem, nauczycielem, innym dzieckiem i całą grupą,

 • naśladują proste ruchy nauczyciela i dzieci,

 • doskonalą sprawność grafomotoryczną i koordynację wzrokowo-ruchową,

 • mają świadomość własnego ciała w przestrzeni i w kontakcie ze współćwiczącym partnerem,

 • pokonują trudności i lęki w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi,

 • czerpie radość z wykonywanych ćwiczeń,

 • interesuje się ćwiczeniami i pomocami dydaktycznymi,

 • na miarę swoich możliwości jest aktywne.

Dzieci pełnosprawne:

 • są aktywne,

 • czerpią radość z ćwiczeń i zabaw,

 • uczą się współpracy,

 • orientują się w przestrzeni, rozumieją i nazywają kierunki,

 • doskonalą sprawność grafomotoryczną i koordynację wzrokowo-ruchową,

 • akceptują się nawzajem, rozwijają empatię,

 • uczą się jak mogą pomóc niepełnosprawnemu koledze podczas zabawy i zajęć.

 

RADY I PRZESTROGI:

Bardzo ważne w powodzeniu działań nowatorskich „Bawmy się razem” jest ścisła współpraca nauczycieli i rodziców podczas zajęć adaptacyjnych. Rodzic musi znać cele programu oraz swoje zadania podczas prowadzonych zajęć.

Należy również przygotować dzieci do przyjęcia niepełnosprawnego kolegi (pogadanka z psychologiem lub pedagogiem specjalnym). Wytłumaczyć jakie problemy ma nowy kolega i w jaki sposób mogą pomóc mu je przezwyciężać.

Należy opracować system motywowania dzieci do aktywnego udziału w zajęciach.

 

SPOSOBY UPOWRZECHNIANIA:

Treści programu „Bawmy się razem” zostały skonsultowane ze wszystkimi specjalistami pracującymi w przedszkolu: psychologiem, terapeutą SI, terapeutą gimnastyki korekcyjnej, logopedą oraz z rodzicami dzieci. Z programu nowatorskiego korzystają wszyscy wychowawcy grup. Scenariusze są modyfikowane w zależności od możliwości i potrzeb danej grupy.

Informacje i relacje z działań nowatorskich są zamieszczone na stronie przedszkola w galerii zdjęć poszczególnych grup oraz na tablicach informacyjnych w przedszkolu (fotorelacja).

Copyright by http://ico.edu.pl/tom Wszystkie prawa zastrzeżone. Opracowanie: gukraw10.